Dla Rodziców

 

 

Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom,

w którym Rodzice potrafią rozumieć, że każdy moment i każde doświadczenie - nawet to,

które wydaje się błahe i nieważne - mają swój udział w kształtowaniu umysłu i charakteru Dziecka.

 

 

 

Zapisy 

 

 

 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do obejrzenia naszego Przedszkola podczas  

Dni Otwartych, które odbędą się w pierwszym tygodniu marca,      

tj. od 2. do 6. marca 2015 r.

Można nas odwiedzać w godzinach 9.30 -11.00 lub 12.30 - 14.00.

Zapraszamy!

 

 

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

ZASADY

 1. I. Ogólne

Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 1. dzieci urodzone w latach 2010 -2012
 2. dzieci z rocznika 2009 oraz dzieci urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., którym na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

 

Uwaga

 

 1. Dzieci urodzone w 2013 rokunie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/ prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się
  o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2015 r.) w miarę wolnych miejsc.
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się
  o przyjęcie dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2015 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu.
 3. Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola/ oddziału przedszkolnego, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź odbywa się
na wolne miejsca.

 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 składają w tej placówce deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2015/2016, w terminie od 23 do 27 lutego 2015 r. (formularz deklaracji należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2015/2016 w terminie od 2 czerwca do 26 czerwca 2015 r.

I.Podstawowe postępowanie rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmowani są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Kryteria rekrutacyjne:

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów :

 

 

  Kryteria według liczby   punktów Wartość kryterium
  w punktach
1

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w   placówce pierwszego wyboru

32
2

Dziecko obojga rodziców pracujących lub   studiujących w formie studiów stacjonarnych

16
3

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny   realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

8
4 Dziecko uczęszczające do żłobka w roku   rekrutacji 4
5

Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika   socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki

2
6 Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 1
 

Maksymalna liczba punktów możliwa do   uzyskania:

63

 

oraz uchwały Nr V/81/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów:

 

  Kryteria według liczby   punktów Wartość kryterium w punktach
1 Dziecko zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 32
2

Dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej, w   której funkcjonuje oddział przedszkolny

16
3 Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów   stacjonarnych, 8
4 Dziecko zmieniające przedszkole, z powodu miejsca zamieszkania 4
5 Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone   umieszczeniem w zastępczych formach opieki 2
6 Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od szkoły podstawowej,   w której funkcjonuje oddział przedszkolny 1
 

Maksymalna liczba punktów możliwa do   uzyskania:

63

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły.

2 marca 2015 r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź a także instrukcja wypełnienia wniosku formie elektronicznej. Strona będzie aktywna do 31 marca do godz. 14.00.

Rodzice/ prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich / oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji
w porządku od 1 do 3.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z Internetu:

 1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 2. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z Internetu oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego:

 1. pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/ szkole podstawowej prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku,
 2. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane,określone w ustawie kopie
lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny      kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,      wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności      lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu      przepisów ustawy
       z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz      zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający      rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu      dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą      zastępczą,
 • oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów,      zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21      stycznia 2015 r.w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim      etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz      przyznania im określonej liczby punktów, oraz z § 1 ust. 2 uchwały Nr      V/81/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie      określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania      rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w      szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im      określonej liczby punktów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych
w 2009 r. oraz urodzonych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.) winni dołączyć do wniosku
o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie od 2 marca 2015 r. od godz. 8.00
do 31 marca 2015 r. do godz. 15:00.

 

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach.
 3. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
  1. korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  2. może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  3. może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
   o samotnym wychowywaniu dziecka.

 Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

 1. 17 kwietnia o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany.

Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja
z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 1. 5 maja o godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała
do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  
Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Rodzice prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 mają obowiązek zgłoszenia się (nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) do nich celem podpisania umowy.

Umowy będą podpisywane w terminie od 2 czerwca do 26 czerwca 2015r.

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/ szkole.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu/szkole, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 1. Rekrutacja uzupełniająca

Postępowanie uzupełniające rozpocznie się od 8 czerwca 2015 r.

Jego przebieg i zasady są takie same jak w przypadku podstawowego postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do :

nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców / prawnych opiekunów
w wybranym przedszkolu prowadzącym oddziały integracyjne lub specjalne.

 


Adres strony internetowej dla rodziców: http://lodz.przedszkola.vnabor.pl

(strona będzie aktywna od 2 marca 2015 r. o godz. 8.00 do 31 marca 2015 r. do godz. 14.00.)

 

Formularz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny jest
w przedszkolu
.

Formularz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dostępny w szkole podstawowej.

 

 

 

 

 

Z Rodzicami

wrzesień

 • zebranie w klasach - sprawy ogólno-porządkowe i organizacyjne, ustalenie zasad współpracy z Rodzicami, wybór oddziałowych Rad Rodziców, zapoznanie z dokumentacją Przedszkola, informacje dla Rodziców Dzieci 6-letnich, 
 • zebranie dla rodziców Dzieci idących do szkoły w formie konsultacji indywidualnych - informacja o postępach i osiągnięciach Dzieci (spotkania będą odbywać się również w ciągu roku w zalezności od potrzeb),

październik

 • spotkanie dla Rodziców Dzieci 5-letnich z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - warsztaty pomagające w przygotowaniu Dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • zebranie z przedstawicielami Rady Rodziców z poszczególnych Grup - sprawy organizacyjne i bieżące, wybór Rady Rodziców i funkcji w RR,

listopad

 • spotkanie dla Rodziców Dzieci 5-letnich z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - warsztaty pomagające w przygotowaniu Dzieci do podjęcia nauki w szkole,

grudzień

 • uroczystość Bożego Narodzenia:
         - spotkanie przy choince,
         - spotkanie wigilijne w klasach,

styczeń

 • spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka - uroczystość wspólna dla Babć i Dziadków w sali gimnastycznej oraz w poszczególnych klasach,

luty

 • spotkanie integracyjne z Rodzicami i Dziećmi z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy,

marzec

 • zebranie z przedstawicielami Rady Rodziców z poszczególnych Grup - sprawy organizacyjne i bieżące,
 • spotkania indywidualne z Rodzicami, którzy zamierzają zapisać Dziecko do naszego Przedszkola (rekrutacja),

maj

 • zebranie z przedstawicielami Rady Rodziców z poszczególnych Grup - sprawy organizacyjne i bieżące,
 • uroczystość zakończenia roku szkolnego:
         - Dzień Mamy i Taty,
         - pożegnanie Dzieci 5 i 6-letnich,

czerwiec

 • piknik dla Dzieci i ich Rodzin w ogrodzie przedszkolnym połączony z akcjami na rzecz Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji "Otwarte Drzwi",
 • spotkanie z Rodzicami Dzieci nowo przyjętych do Przedszkola: sprawy organizacyjne, zwiedzanie klas, prezentacja pomocy Montessori, diagnozowanie oczekiwań Rodziców

 

 

Przeczytaj

Lista praw Dziecka obowiązująca w naszym Przedszkolu:

 • prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
 • prawo do akceptacji takim, jakim jest
 • prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
 • prawo do aktywnej, dobrej miłości i ciepła
 • prawo do spokoju i samotności, gdy tego chce
 • prawo do doświadczenia konsekwencji własnego zachowania, krytycznego odniesienia się do wymagań
 • prawo do otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
 • prawo do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb
 • prawo do aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • prawo do posiadania osób samoświadomych, odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić
 • prawo do spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi
 • prawo do badania i eksperymentowania
 • prawo do fantazji i własnych światów
 • prawo do wystroju wnętrz odpowiadającego jego możliwościom percepcji